Dům sv. Josefa - centrum denních služeb pro seniory a lidi se zdravotním postižením


  • Tel.: 581 762 160, 720 126 475
 
Komenského náměstí 49, Kojetín, 752 01 Vedoucí služby: Světlana Němčáková - vedoucí zařízení

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby se sluchovým postižením
Způsob poskytování: ambulantní Činnosti: pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zajištění kulturního programu Fakultativní služby: Doprava charitním autmobilem

 

Dům sv. Josefa – centrum denních služeb -  je určen k dennímu pobytu seniorů a lidí se zdravotním postižením od 19 let z  Kojetína a okolí, kteří mají sníženou soběstačnost a chtějí s pomocí a podporou druhých žít aktivním životem v příjemném, vstřícném a bezpečném prostředí.


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Světlana Němčáková - vedoucí zařízení Mgr. Monika Motáňová - pracovník sociálních služeb