Půjčovna kompenzačních pomůcek

wheelchair-1629490_1920

Kontaktní údaje

Vedoucí zařízení: Světlana Němčáková
Adresa:                Komenského náměstí 49, Kojetín, 752 01 
Telefon:                581 762 160
Mobil:                   720 126 475
Email:                  cds@kojetin.charita.cz 

Dokumenty a tiskopisy ke službě

Klikněte ZDE pro přesměrování na dokumenty a tiskopisy Půjčovny kompenzačních pomůcek.

Fotogalerie nabízených pomůcek

Klikněte ZDE pro přesměrování na Fotogalerii, kde je nafocena většina nabízených pomůcek.

Popis půjčovny

Charita Kojetín zřídila Půjčovnu kompenzačních pomůcek již v roce 2006. Stala se nedílnou součástí služeb poskytovaných potřebným lidem v Domě sv. Josefa - centru denních služeb pro seniory a lidi se zdravotním postižením. Zájem o tyto pomůcky rok od roku narůstá, proto se jejich počet a sortiment v souladu s poptávkou stále navyšuje.

V současnosti je k dispozici více než 130 nejrůznějších pomůcek. Jejich zapůjčením se ročně pomůže zhruba 200 potřebným spoluobčanům všech věkových kategorií. Většina výpůjček je dlouhodobá.

Poslání půjčovny

Základním posláním je pomoc lidem v těžké situaci (omezení pohyblivosti ve stáří, po operaci, úraze, mozkomíšní příhodě apod.) a vytváření podmínek pro zlepšení jejich tělesného i duševního zdraví.

Důraz je kladen na zlepšení mobility a zdravotního stavu uživatelů s cílem umožnit nemocným a handicapovaným osobám co nejdéle žít ve svém domácím prostředí a maximálně přitom využívat dostupné ulehčení.

Komu je půjčovna určena

Klienty půjčovny mohou být všichni potřební bez omezení věku či bydliště:

 • osoby s náhlým přechodným zhoršením zdravotního stavu (po úrazech, operacích);
 • osoby, které nejsou z důvodu věku či nemoci zcela soběstačné;
 • osoby s dlouhodobým zdravotním postižením;
 • osoby v terminálním stadiu nemoci;
 • osoby ohrožené sociálním vyloučením;
 • osoby v nepříznivé životní situaci;
 • osoby pečující o nemocné a zdravotně postižené aj.

Podmínky zapůjčení pomůcky

Pomůcky se zapůjčují na základě sepsání Smlouvy o zapůjčení kompenzační pomůcky. Zapůjčení je možné sjednat každý pracovní den od 8:00 do 14:30 hod.

V případě, že pomůcka není momentálně k dispozici, může být žadatel zapsán do pořadníku. Pomůcky jsou při navrácení nabízeny zájemcům podle pořadí v této evidenci.

Doba a možnosti výpůjčky

 • krátkodobá – překlenovací, než se podaří zajistit vlastní pomůcku, nebo ke zjištění vhodnosti určitého typu pomůcky;
 • dlouhodobá i víceletá;
 • opakující se - záleží na potřebě klienta a našich momentálních možnostech;
 • více pomůcek současně.

Úhrada za pomůcku

Cena za zapůjčení pomůcek se řídí podle Ceníku Půjčovny kompenzačních pomůcek. Úhradu je možné platit v hotovosti nebo převodem na účet Charity Kojetín. Sazba za úhradu je denní nebo měsíční. Úhrada se provádí vždy předem na dohodnuté období, zpravidla na jeden měsíc.

Poradenství

Naše poradenství je zaměřené na pomoc rodinným příslušníkům či pečujícím osobám při zvládání náročné situace. Provádíme instruktáž správného výběru, používání a údržby kompenzačních pomůcek.

Přínos půjčovny

 • poskytování základního poradenství a zvyšování informovanosti pečujících rodin;
 • snížení fyzické náročnosti a usnadnění péče o nemocné a imobilní osoby;
 • snížení dopadů sociálního vyloučení nemocných;
 • možnost prožívání těžkého životního období ve svém rodinném prostředí;
 • uspíšení návratu do běžného života po úrazech, operacích apod.