Půjčovna kompenzačních pomůcek

Komenského náměstí 49, 752 01  Kojetín

Kontakt: Tel. +420 581 762 160, Mobil: +420 720 126 475, www.kojetin.charita.cz

Vedoucí zařízení: Světlana Němčáková - E-mail: cds@kojetin.charita.cz

Charita Kojetín zřídila Půjčovnu kompenzačních pomůcek již v roce 2006. Stala se nedílnou součástí služeb poskytovaných potřebným lidem v Domě sv. Josefa - centru denních služeb pro seniory a lidi se zdravotním postižením. Zájem o tyto pomůcky rok od roku narůstá, proto se jejich počet a sortiment v souladu s poptávkou stále navyšuje.

V současnosti je k dispozici více než 100 nejrůznějších pomůcek. Jejich zapůjčením se ročně pomůže zhruba 150 potřebným spoluobčanům všech věkových kategorií. Většina výpůjček je dlouhodobá.

POSLÁNÍ PŮJČOVNY KP

 • pomáhat lidem v těžké situaci (omezení pohyblivosti ve stáří, po operaci, úraze, mozkomíšní příhodě apod.)
 • vytvářet podmínky pro zlepšení tělesného i duševního zdraví klientů
 • umožnit zvyšování mobility
 • umožnit co nejdéle žít ve svém domácím prostředí
 • vytvářet možnosti pro maximální využívání dostupného ulehčení
 • snížit dopady sociálního vyloučení lidem, kteří mají sníženou mobilitu

KLIENTI PŮJČOVNY

 • uživatelé centra denních služeb
 • všichni potřební lidé bez omezení věku nebo bydliště

PODMÍNKY ZAPŮJČENÍ

Pomůcky se zapůjčují na základě sepsání „Smlouvy o zapůjčení kompenzační pomůcky“. Zapůjčení je možné sjednat každý pracovní den od 8:00 do 14:30 hod. v Domě sv. Josefa, Komenského nám. 49 v Kojetíně (budova vedle kostela). V případě, že pomůcka není momentálně k dispozici, může být žadatel zapsán do pořadníku. Při vrácení jsou pomůcky nabízeny zájemcům podle pořadí v evidenci.

DOBA VYPŮJČENÍ

 • krátkodobápřeklenovací (na zkoušku, ke zjištění vhodnosti typu pomůcky, pro překlenutí doby, než si potřebný občan zajistí vlastní pomůcku…)
 • dlouhodobá - i víceletá

Vypůjčení se může opakovat - záleží na potřebě uživatele a našich momentálních možnostech. Jeden klient může mít zapůjčeno současně více pomůcek. Doba vypůjčení není limitovaná nějakým časovým úsekem. Potřebný má pomůcku tak dlouho, jak potřebuje.

ÚHRADA ZA ZAPŮJČENÍ

Cena za zapůjčení pomůcek se řídí podle Ceníku Půjčovny kompenzačních pomůcek. Úhradu je možné platit v hotovosti nebo převodem na účet Charity Kojetín. Sazba za úhradu je denní nebo měsíční. Úhrada se provádí vždy dopředu na dohodnuté období, zpravidla na jeden měsíc.

PORADENSTVÍ

V mnoha případech je zapotřebí více druhů pomůcek současně. Naše poradenství je zaměřené na pomoc rodinným příslušníkům či pečujícím osobám při zvládání náročné situace. Provádíme instruktáž správného výběru a používání kompenzačních pomůcek.

PŘÍNOS PŮJČOVNY KP

 • poskytování poradenství a tím zvyšování informovanosti pečujících rodin
 • snížení fyzické náročnosti a usnadnění péče o imobilní či nemocné osoby
 • snížení dopadů sociálního vyloučení nemocných
 • možnost prožívání těžkého životního období ve svém rodinném prostředí
 • uspíšení návratu po úrazech, operacích apod. do běžného života.
  Dokumenty ke stažení:

Leták - Půjčovna kompenzačních pomůcek

cenik pp

Bez názvu