Azylový dům pro matky s dětmi


OL_kraj

Kroměřížská 198, 752 01 Kojetín
ADtel.: 581 761 152, mobil: 723 255 119,

web: www.kojetin.charita.cz
vedoucí: Bc. Ivana Zatloukalová;

e-mail: ivana.zatloukalova@kojetin.charita.cz

Azylový dům pro matky s dětmi v tísni – sociální služba poskytovaná dle §57 zákona č. 108/2006 Sb.: Azylové domy – je registrovanou sociální službou Charity Kojetín pod identifikačním číslem 7208108.

 

Naše poslání

Posláním Azylového domu pro matky s dětmi v tísni je pomoci matkám s dětmi, ženám, kterým byly svěřeny děti do péče a těhotným ženám v tíživé životní situaci spojené se ztrátou přístřeší překlenout jejich obtížné životní období a podpořit je při návratu do běžného života.

Komu poskytujeme své služby

 • osoby bez přístřeší
  • matky/ženy s dětmi ,těhotné ženy od 18 let věku v nepříznivé životní situaci. Za děti se považují nezaopatřené děti a mládež od 0 - 26 let
 • oběti domácího násilí
  • matky/ženy s dětmi těhotné ženy od 18 let věku v nepříznivé životní situaci. Za děti se považují nezaopatřené děti a mládež od 0 - 26 let

Žádost o poskytnutí pobytové sociální služby v Azylovém domě pro matky s dětmi v tísni Kojetín je k dispozici ke stažení zde, dále je k dispozici i v samotném sídle zařízení.

Komu nemůžeme poskytnout své služby

 • osoba nespadá do cílové skupiny
 • zdravotní stav žadatelky nebo jejich dětí vylučuje pobyt v azylovém domě (dle potvrzení praktického lékaře)
 • matky/ženy s dětmi , cizinky, se kterými se nelze domluvit bez přítomnosti tlumočníka 

Co nabízíme

 • pomoc při zajištění stravy
 • poskytnutí ubytování – po dobu maximálně 1 roku
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Co požadujeme

 • aktivní snahu řešit svou situaci
 • řádnou a všestrannou péči matky o své dítě
 • dodržování smluvních podmínek a Domovního řádu

Cíle poskytované služby

 • zajistit uživatelkám a jejich dětem bezpečí a zázemí po dobu, kterou nezbytně potřebují ke zvládnutí své nepříznivé situace,
 • zvýšit povědomí uživatelek o možnostech řešení jejich situace, jejich právech a povinnostech,
 • zlepšit schopnost uživatelek účinně řešit své problémy (v oblasti sociální, materiální, finanční, vztahové, psychické apod.),
 • rozvinout a posílit schopnost uživatelek vytvářet podmínky pro zdravý fyzický a psychický vývoj svých dětí a vést vlastní domácnost,
 • zvýšit soběstačnost uživatelek natolik, že po opuštění zařízení budou schopny sobě a svým dětem zabezpečit život nezávislý na naší službě.

Principy poskytovaných služeb

 • vycházíme z přesvědčení, že každý člověk je odpovědný za svůj vlastní život.
 • k uživatelkám azylového domu přistupujeme jako k jedinečným lidským bytostem, usilujeme o zajištění jejich důstojnosti, individuality, práv a odpovědnosti.
 • respektujeme etické zásady sociální práce, řídíme se Kodexem Charity Česká republika a křesťanskými hodnotami.

Forma poskytované služby

Pobytová, poskytovaná nepřetržitě.  Úhrada za pobyt je stanovena v souladu s nařízením vlády Vyhlášky č. 505/2006 Sb. Ministerstva práce a sociálních věcí (ceník ke stažení)

Personální zajištění AD

      Vedoucí a sociální pracovnice:
                     Bc. Ivana Zatloukalová
      Sociální asistentky:
                     Alena Köhlerová 
                     Hana Titzová
                     Bc. Štěpánka Dřímalová
                     Martina Duchoňová
          Účetní:
                    Jitka Matoušková
      Údržbář:
                    Jiří Chyba


Soubery ke stažení:

veřejný závazek -revize 2017.docx

AD_domovní řád 2017.doc

AD_úhradník služeb.docx

NÁVRH - POSUDEK registrujícího praktického lékaře.docx

ŽÁDOST.DOCX

Azylove domy v Olomouckem kraji I. - anotace projektu.pdf


 

V LETOŠNÍM ROCE NÁS PODPORUJÍ

Projekt Azylové domy v Olomouckém kraji I.“,reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0010213je hrazen v rámci Operačního programu Zaměstnanost z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

 

Město Kojetín
 mesto_kojetin

 

Vznik nové sociální služby - Odlehčovací služba terénní forma

Vznik nové sociální služby - Odlehčovací služba terénní forma

Po tříletém úsilí se od 1. ledna 2018 rozjíždí na Charitě Kojetín nové terénní sociální zařízení – ODLEHČOVACÍ SLUŽBA. Bude poskytovat pomoc občanům ve městech Kojetín a Němčice n. Hanou a v 15 obcích Mikroregionu Němčicko a Mikroregionu Střední Haná. Mnoha lidem asi název mnoho neřekne, proto bychom chtěli takto odpovědět na některé základní otázky týkající se možnosti využití této pomoci.

Olomoucký arcibiskup požehnal tříkrálovým koledníkům

Olomoucký arcibiskup požehnal tříkrálovým koledníkům Foto: E. Štefková

Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský, požehnal v sobotu 2. ledna 2016 při mši svaté koledníkům a vedoucím tříkrálových skupinek z celé olomoucké arcidiecéze v Zábřehu na Moravě a ve Veselí nad Moravou. V letošním roce se Tři králové vydávají koledovat ve prospěch potřebných do ulic našich měst a obcí již po šestnácté.