Azylový dům pro matky s dětmi


OL_kraj

Kroměřížská 198, 752 01 Kojetín
ADtel.: 581 761 152, mobil: 723 255 119,

web: www.kojetin.charita.cz
vedoucí: Bc. Ivana Zatloukalová;

e-mail: ivana.zatloukalova@kojetin.charita.cz

Azylový dům pro matky s dětmi v tísni – sociální služba poskytovaná dle §57 zákona č. 108/2006 Sb.: Azylové domy – je registrovanou sociální službou Charity Kojetín pod identifikačním číslem 7208108.

 

Naše poslání

Posláním Azylového domu pro matky s dětmi v tísni je pomoci matkám s dětmi, ženám, kterým byly svěřeny děti do péče a těhotným ženám v tíživé životní situaci spojené se ztrátou přístřeší překlenout jejich obtížné životní období a podpořit je při návratu do běžného života.

Komu poskytujeme své služby

 • osoby bez přístřeší
  • matky/ženy s dětmi ,těhotné ženy od 18 let věku v nepříznivé životní situaci. Za děti se považují nezaopatřené děti a mládež od 0 - 26 let
 • oběti domácího násilí
  • matky/ženy s dětmi těhotné ženy od 18 let věku v nepříznivé životní situaci. Za děti se považují nezaopatřené děti a mládež od 0 - 26 let

Žádost o poskytnutí pobytové sociální služby v Azylovém domě pro matky s dětmi v tísni Kojetín je k dispozici ke stažení zde, dále je k dispozici i v samotném sídle zařízení.

Komu nemůžeme poskytnout své služby

 • osoba nespadá do cílové skupiny
 • zdravotní stav žadatelky nebo jejich dětí vylučuje pobyt v azylovém domě (dle potvrzení praktického lékaře)
 • matky/ženy s dětmi , cizinky, se kterými se nelze domluvit bez přítomnosti tlumočníka 

Co nabízíme

 • pomoc při zajištění stravy
 • poskytnutí ubytování – po dobu maximálně 1 roku
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Co požadujeme

 • aktivní snahu řešit svou situaci
 • řádnou a všestrannou péči matky o své dítě
 • dodržování smluvních podmínek a Domovního řádu

Cíle poskytované služby

 • zajistit uživatelkám a jejich dětem bezpečí a zázemí po dobu, kterou nezbytně potřebují ke zvládnutí své nepříznivé situace,
 • zvýšit povědomí uživatelek o možnostech řešení jejich situace, jejich právech a povinnostech,
 • zlepšit schopnost uživatelek účinně řešit své problémy (v oblasti sociální, materiální, finanční, vztahové, psychické apod.),
 • rozvinout a posílit schopnost uživatelek vytvářet podmínky pro zdravý fyzický a psychický vývoj svých dětí a vést vlastní domácnost,
 • zvýšit soběstačnost uživatelek natolik, že po opuštění zařízení budou schopny sobě a svým dětem zabezpečit život nezávislý na naší službě.

Principy poskytovaných služeb

 • vycházíme z přesvědčení, že každý člověk je odpovědný za svůj vlastní život.
 • k uživatelkám azylového domu přistupujeme jako k jedinečným lidským bytostem, usilujeme o zajištění jejich důstojnosti, individuality, práv a odpovědnosti.
 • respektujeme etické zásady sociální práce, řídíme se Kodexem Charity Česká republika a křesťanskými hodnotami.

Forma poskytované služby

Pobytová, poskytovaná nepřetržitě.  Úhrada za pobyt je stanovena v souladu s nařízením vlády Vyhlášky č. 505/2006 Sb. Ministerstva práce a sociálních věcí (ceník ke stažení)

Personální zajištění AD

      Vedoucí a sociální pracovnice:
                     Bc. Ivana Zatloukalová
      Sociální asistentky:
                     Alena Köhlerová 
                     Hana Titzová
                     Bc. Štěpánka Dřímalová
                     Martina Duchoňová
          Účetní:
                    Jitka Matoušková
      Údržbář:
                    Jiří Chyba


Soubery ke stažení:

veřejný závazek -revize 2017.docx

Domovní_řád_AD_2019.pdf

Uhradnik_AD_2019.pdf

NÁVRH - POSUDEK registrujícího praktického lékaře.docx

ŽÁDOST.DOCX

Azylove domy v Olomouckem kraji I. - anotace projektu.pdf


 

V LETOŠNÍM ROCE NÁS PODPORUJÍ

Projekt Azylové domy v Olomouckém kraji I.“,reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0010213je hrazen v rámci Operačního programu Zaměstnanost z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

 

Město Kojetín
 mesto_kojetin

 

Vznik nové sociální služby - Odlehčovací služba terénní forma

Vznik nové sociální služby - Odlehčovací služba terénní forma

Po tříletém úsilí se od 1. ledna 2018 rozjíždí na Charitě Kojetín nové terénní sociální zařízení – ODLEHČOVACÍ SLUŽBA. Bude poskytovat pomoc občanům ve městech Kojetín a Němčice n. Hanou a v 15 obcích Mikroregionu Němčicko a Mikroregionu Střední Haná. Mnoha lidem asi název mnoho neřekne, proto bychom chtěli takto odpovědět na některé základní otázky týkající se možnosti využití této pomoci.